OD命令用法示例

来源:《linux 101 hacks》
od命令可以将文件按照八进制,十进制或者其他的格式显示出来。

将OD命令用在一个文本文件上

下面的样本文本文件会被用在下面的示例中:

$ cat sample-file.txt
abc de
f h

选项–b和–c的典型用法如下:
o -b与选项-t oC功能相同,显示为八进制模式
o -c与选项-t c功能相同,显示为ASCII字符或者转义符

# od -c special-chars.txt
0000000 a b c \t d e \n f
\t h
0000020 \n
0000021
# od -bc special-chars.txt
0000000 141 142 143 040 011 144 145 012 146 040 040 040
040 040 011 150
 a b c \t d e \n f
\t h
0000020 012
 \n
0000021

将OD命令用在一个二进制文件上

读取前16字节,然后显示成等价ASCII字符或者转义字符:

# od -N16 -c /usr/bin/h2xs
0000000 # ! / u s r / b i n / p
e r l \n
0000020

读取前16字节并且显示等价的字符:

# od -N16 -a /usr/bin/h2xs
0000000 # ! / u s r / b i n / p
e r l nl
0000020

读取前16字节并且以八进制格式显示:

# od -N16 -bc /usr/bin/h2xs
0000000 043 041 057 165 163 162 057 142 151 156 057 160
145 162 154 012
 # ! / u s r / b i n / p
e r l \n
0000020
标签

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注